Obchodní podmínky

 PRODÁVAJÍCÍ:  

 

Pavel Dobiáš

se sídlem Travinářská 1174, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 09699643

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

(dále jen prodávající)

 

I.

Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webu www.levnefotoobrazy.cz, aby se s nimi mohl kupující seznámit.

V těchto obchodních podmínkách jsou zároveň obsaženy i informace, které je prodávající povinen sdělit kupujícímu jako spotřebiteli ve smyslu § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. l zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník).

 

II.

Způsob uzavření smlouvy

 

Prodávající dodá obraz/ výrobek zhotovený na zakázku (dále jen „zboží“), a to na základě finální písemné objednávky kupujícího, ve které bude zboží množstevně a druhově specifikováno, bude v něm potvrzena uvedena cena zboží a dále v něm bude uvedeno, že kupující se seznámil s těmito obchodními podmínkami a dále bude zaplacena kupní cena podle těchto obchodních podmínek prodávajícímu.  Za písemnou objednávku kupujícího se považuje i objednávka, kterou kupující učiní e-mailem.  Každou objednávku kupujícího potvrdí obratem, popřípadě prodávající, a to buď telefonicky nebo e-mailem.  

 

III.

Způsob dodání

 

Zboží bude dodáno prodávajícím kupujícímu v termínu závislém na vytížení dodavatele, obvykle v rozmezí 4 až 14 dnů od uhrazení objednávky.   

 

Prodávající splní svůj závazek dodat zboží jeho odevzdáním kupujícímu (tj. převzetí zboží kupujícím) v místě: 

  1. v sídle prodávajícího, nebo předem specifikovaném výdejním místě 
  2. v případě zaslání zboží poštou/kurýrní službou je zboží kupujícímu odevzdáno až mu je přepravce předá.

 

Součástí odevzdání zboží kupujícímu je dodací list potvrzený kupujícím, a to pouze v případech uvedených pod písmeny a) tohoto článku.

 

IV.

Cena zboží, platební podmínky

 

Vzhledem k zakázkové výrobě je kupující povinen cenu za zboží (případně navýšenou o náklady za dopravu) uhradit předem. Objednávka bude zadána do výroby v den uhrazení kupní ceny na účet prodávajícího, uvedený v emailovém potvrzení objednávky (datem úhrady se rozumí den, kdy byla platba připsána na účet prodávajícího).

 

Výše DPH je určena dle platných právních předpisů (zákon o DPH). 

 

Faktura musí obsahovat:

- označení faktury a číslo,

- název a sídlo prodávajícího a kupujícího,

- předmět plnění

- udání ceny zboží - fakturovanou částku,

 

Kupující může do data splatnosti fakturu vrátit obsahuje-li: nesprávné cenové údaje, nesprávné náležitosti, chybí-li ve faktuře některá z náležitostí.

 

V.

Náklady na dodání

 

Náklady na dodání zboží tvoří poštovné v platných dle ceníku na webu www.levnefotoobrazy.cz

 

 VI.

Nebezpečí škody na zboží

 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího. Popřípadě podle § 2122 občanského zákoníku.

 

VII.

Práva z vadného plnění a práva ze záruky a podmínky pro uplatnění těchto práv

 

Práva z vadného plnění i podmínky pro uplatnění těchto práv jsou upravena pro kupujícího v § 2099 až § 2112 ve spojení s § 2165 až § 2174 občanského zákoníku. Práva ze záruky za jakost jsou upravena v § 2113 až § 2117 občanského zákoníku včetně zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě uvedených v občanském zákoníku. Prodávající poskytuje na jakost dodaného zboží záruku v délce 24.měsíců. 

Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 

VIII.

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s platnými zákony Evropského parlamentu a Rady (EU), zejména v souladu s nařízením č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - tzv. GDPR  Zákazník odesláním objednávky bere na vědomí zpracování a použití svých osobních údajů pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy (tj. předání osobních údajů dopravci, výrobci objednaných produktů...). Zákazník potvrzuje, že fotografie zaslané prodávajícímu ke zpracování pochází výlučně ze soukromého zájmu o zdokumentování, že jejich cílem není sběr nezúčastněných osob za účelem identifikace nebo cílený sběr objektů, které se hodí k bezprostřední identifikaci takových osob, nebo že má k dispozici výslovný souhlas dotčených osob se zpracováním jejich osobních údajů. Zákazník přebírá odpovědnost za správnost tohoto prohlášení a ručí za všechny negativní následky, které prodávajícímu vzniknou v důsledku nepravdivého prohlášení. Zákazník dále potvrzuje, že již dovršil 16 let věku.

IX.

Autorská práva

 

Zákazník, který zadává prodávajícímu objednávku na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv, ochranných známek a ostatních práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. To platí nejenom pro veškeré fotografie, nýbrž i pro případné ostatní použité znaky a písma. Zákazník sám odpovídá za to, že používá pouze znaky a písma, k jejichž použití má právo a k nimž vlastní platnou uživatelskou licenci. Každý zákazník ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv. Zákazník prohlašuje, že žádná z ke zpracování zaslaných fotografií neporušuje platné zákazové normy, zejména předpisy o šíření dětské pornografie (§ 191 a § 192 trestního zákoníku), urážce a pomluvě (§ 184 trestního zákoníku). Zákazník dále ručí za to, že prodávajícímu nezasílá žádné předlohy, materiály a obsahy, které oslavují ilegální násilí, podněcují k třídní, národnostní a rasové nenávisti.

 

X.

 

Kupující bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky se stávají součástí kupní smlouvy, která byla mezi stranami uzavřena. 

 

 

Datum nabytí platnosti: 1.11.2020

www.levnefotoobrazy.cz